Εφαρμογή Συστήματος Θερμομόνωσης – Υγρομόνωσης Πλάκας Ταράτσας

-Μελέτη και υποβολή πρόταση εφαρμογής συστήματος θέρμο-υγρομόνωσης πλάκας
Επιμελής καθαρισμός δαπέδου ταράτσας με υδροβολή
-Στοκάρισμα τυχόν ρηγματώσεων αρμών πλακών ταράτσας με επισκευαστικό κονίαμα
-Επάλειψη ειδικού αγκυρωτικού αστάρι της Alchimica
-Προμήθεια και κόλληση για την θερμομόνωση ειδικές θερμομονωτικές πλάκες DOW πάχους 5cm για την βατότητα στης ταράτσας
-Εξομάλυνση τελικής επιφάνειας με υαλόπλεγμα και ενδεδειγμένες κόλλες εφαρμογής
-Επάλειψη επιφάνειας πλακών ταράτσας με ειδικό αστάρι της Alchimica του συστήματος εφαρμογής
-Προμήθεια και διάστρωση για την Υγρομόνωση 2 στρώσεις επαλειφώμενου μονωτικού υλικού της Alchimica Hyperdesmo C-LV
-Προστασία υγρομόνωσης με επάλειψη μεμβράνης προστασίας της Alchimica ADY έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας
-Παροχή 10ετούς Εγγύησης Καλής Λειτουργίας Μόνωσης στον ιδιοκτήτη!